වල්චර්ස් අවදි කිරීම

නිල වශයෙන් බලපත්‍රලත් ස්වර්ණාභරණ ලීලා බොවෙන්ස් වෙතින් උකුස්සන් අවදි කිරීම සහ කපුටන්ගේ කුමන්ත්‍රණය, වෙතින් පොත් සෙවනැලි මාලාව.

"උකුස්සන් අවදි කිරීම", "කපුටන්ගේ කුමන්ත්‍රණය" සහ එහි ඇති චරිත, වස්තූන් සහ ස්ථාන, බදාලි ස්වර්ණාභරණ සඳහා බලපත්‍ර යටතේ ඩෙලීලා එස්. ඩෝසන්ගේ ප්‍රකාශන අයිතියයි. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

1 නිෂ්පාදන

1 නිෂ්පාදන