මිනිසුන්ගේ වළලු නවයක්

පෙරහන
   "අහස යට එල්වන් රජුන් සඳහා වළලු තුනක්,
   ඔවුන්ගේ ගල් ශාලාවල වාමන ස්වාමිවරුන් සඳහා හතක්,
   මරණාසන්න මිනිසුන් සඳහා නවයක්, මරණයට පත්වීම,
   ඔහුගේ අඳුරු සිංහාසනය මත අඳුරු ස්වාමීන් සඳහා එකක්. . ."

   0 නිෂ්පාදන

   0 නිෂ්පාදන

   කණගාටුයි, මෙම එකතුවෙහි නිෂ්පාදන නොමැත.