භූත චක්‍රය

"භූත චක්‍රය" සහ එහි චරිත, වස්තූන් සහ ස්ථාන, බදාලි ස්වර්ණාභරණ සඳහා බලපත්‍රය යටතේ පීටර් වී. බ්‍රෙට්ගේ ප්‍රකාශන හිමිකම සහිත වෙළඳ ලකුණු වේ. ලෝරන් කේ. කැනන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වාට්ටු චිත්‍ර. ප්‍රකාශන හිමිකම © පීටර් වී. බ්‍රෙට්, සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි .

15 නිෂ්පාදන

15 නිෂ්පාදන