නිම කිරීමේ පාසල

පිටුවලින් දේවානුභාවයෙන් නිල වශයෙන් බලපත්‍රලත් ආභරණ නිම කිරීමේ පාසල මාලාව ගේල් කැරිගර් විසිනි.

1 නිෂ්පාදන

1 නිෂ්පාදන