බෝඩන් ඩිස්පචස්

චෙරී ප්‍රිස්ට්ගේ ද බෝඩන් ඩිස්පැචස් කතා මාලාවෙන් නිල වශයෙන් බලපත්‍රලත් ආභරණ. ලව්ක්‍රැෆ්ටියන් කතා මාලාව කුප්‍රකට ලිසී බෝර්ඩන්ගේ කතාව වෙනස් දෘෂ්ටිකෝණයකින් කියයි. ලිසීගේ දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ ආත්මයන් පරිභෝජනය කරන සහ ඔවුන්ගේ ශරීර සන්තක කර ගන්නා අශිෂ්ට ආයතන විසින් පීඩාවට පත්වේ. සාගරයේ ගැඹුරේ සිට ආරම්භ වූ එම ආයතනම ෆෝල් ගඟේ පුරවැසියන්ට බියකරු සිහින හා උමතුවෙන් පීඩා විඳිති. ලිසී එම භීෂණයට මුහුණ දෙනු ඇත. . . පොරවකින්.

2 නිෂ්පාදන

2 නිෂ්පාදන