මධ්ය පෘථිවිය රන්

ජේ.ආර්. ටොල්කියන් - ද හොබිට් ™ සහ ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස් ත්‍රිත්වයේ කෘති වලින් ආභාෂය ලැබූ ආභරණ.

0 නිෂ්පාදන

0 නිෂ්පාදන

කණගාටුයි, මෙම එකතුවෙහි නිෂ්පාදන නොමැත.

මැද-පෘථිවිය, ද හොබිට්, ද ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස්, සහ එහි ඇති චරිත, අයිතම, සිදුවීම් සහ ස්ථාන බඩලි ජුවලරි විසින් බලපත්‍රය යටතේ භාවිතා කරන මැද-පෘථිවි ව්‍යවසායන්, එල්එල්සී හි වෙළඳ ලකුණු වේ. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.