ෆ්රැක්ටල්වර්ස්

“තරු මුහුදක නිදා ගැනීමට”,  ක්‍රිස්ටෝපර් පාවොලිනි විසින් නිර්මාණය කරන ලද “ෆ්‍රැක්ටල්වර්ස්” සහ එහි ඇති චරිත සහ ස්ථාන, බදාලි ස්වර්ණාභරණ විශේෂ, ඉන්කෝපරේෂන් බලපත්‍රය යටතේ පාවොලිනි ඉන්ටර්නැෂනල් එල්එල්සී හි ප්‍රකාශන හිමිකම සහ වෙළඳ ලකුණු වේ. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.


3 නිෂ්පාදන

3 නිෂ්පාදන